White Peeled Corn

Mote Pelado
14 oz.

Ingredients

White Peeled Corn.