Dried White Beans

Fríjol Cargamanto Blanco
16 oz.

Ingredients

White Beans.