Dry Potato

Papa Seco
14 oz.

Ingredients

Dried Potato, Sodium Bisulfite.